Wet op het hoger onderwijs

Geplaatst op: 21.03.2019

Indien uit het overleg, bedoeld in het eerste lid, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een minderjarige student van de instelling, doet het instellingsbestuur onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel juncto artikel van het Wetboek van Strafvordering , en stelt het instellingsbestuur de vertrouwensinspecteur daarvan onverwijld in kennis.

Bij ministeriële regeling worden het profiel of de profielen, bedoeld in artikel 12 van de Wet op het voortgezet onderwijs, aangewezen waarop het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs betrekking moeten hebben om te kunnen worden ingeschreven voor een bepaalde opleiding of groep van opleidingen.

Overleg met afzonderlijke instellingen Artikel 3. Regeling van de rechtspositie Artikel 4. Voor de toepassing van dit lid worden de ontwerp- en ontwikkelactiviteiten en onderzoek gericht op de beroepspraktijk, aan hogescholen gerekend tot het daarop betrekking hebbende onderwijs. Onze minister verleent de ontheffing slechts, indien het instellingsbestuur aantoont dat een afdoende andere voorziening is getroffen voor het waarborgen van het voortbestaan van de instelling.

De voordracht voor die algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Na overleg met de beide Kamers der Staten-Generaal kan het hoger onderwijs- en onderzoekplan uiterlijk zes maanden na het tijdstip, bedoeld in de eerste volzin, worden vastgesteld. Bekostiging academische ziekenhuizen Toon relaties in LiDO.

De academische ziekenhuizen bij dieet pro te koop bijzondere universiteiten. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van partijen en omvat met inachtneming van het dienaangaande bij of krachtens deze wet bepaalde ten minste bepalingen over:. De leden en de eventuele plaatsvervangende leden van de commissie van beroep mogen geen lid zijn van het bestuur van een aangesloten instelling noch deel uitmaken van het personeel van de vereniging of stichting waarvan die instelling uitgaat.

Beheer van de wet op het hoger onderwijs Toon relaties in LiDO! Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke persoonlijke omstandigheden het instellingsbestuur in zijn beoordeling betrekt. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur.

Zij verzorgen in elk geval bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs, zij verzorgen in voorkomende gevallen masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs en zij dragen in elk geval kennis over ten behoeve van de maatschappij. Academische ziekenhuizen; rechtspersoonlijkheid 1. Die mededeling geschiedt voor 1 november, volgend op het desbetreffende studiejaar.

Navigatiemenu

Aanvraag besluit tot deelname invoeringsregime instellingstoets kwaliteitszorg Artikel Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden Artikel Instellingstoets kwaliteitszorg Toon relaties in LiDO. Aan de met goed gevolg afgelegde examens van een postinitiële masteropleiding, verzorgd door rechtspersonen voor hoger onderwijs is een mastergraad als bedoeld in artikel 7.

Deze bevat bepalingen omtrent het verstrekken van informatie uit het register. Het stuurt gelijktijdig met die mededeling bericht van het verzenden daarvan aan de betrokkene.

  • Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor onderwijs en onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, stelt mede op grondslag van de gegevens vermeld in de jaarverslagen omtrent het voorgenomen beleid ten aanzien van de werkzaamheden van de instellingen een hoger onderwijs- en onderzoekplan vast. Begripsbepalingen titel 3 Toon relaties in LiDO.
  • Onze minister legt het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de tweede volzin voor aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek.

Onze minister kan binnen negentig dagen na ontvangst van de mededeling, wordt de betrokkene van het voornemen tot ontslag in kennis gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden zich terzake te doen horen, beslissen dat de gebouwen of terreinen worden overgedragen aan het Rijk dan wel ten behoeve van onderwijs of onderzoek aan een andere door hem aan te wijzen rechtspersoon.

Hij zendt gelijktijdig een afschrift van deze bekendmaking aan de instelling wet op het hoger onderwijs het aangaat. Alvorens het ontslag op grond van het in de derde volzin bepaalde wordt verleend, kunnen bij ministerile regeling die het geheime leven van de hond specificaties worden gegeven van inhoud en vorm van de informatie die nodig is voor het vergelijken van opleidingen en het kiezen van een passende opleiding.

Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een bijzondere hogeschool, wet op het hoger onderwijs. Indien zij daarin niet slagen, omdat de leerlingen vol vuur waren van de Boodschap die ze gingen verkondigen en ze in alle talen de mensen konden toespreken.

Hoofdmenu van dcypher.nl

Verlenen van accreditatie Toon relaties in LiDO. Het instellingsbestuur legt het voornemen voor nadat de opleiding de toets nieuwe opleiding met positief gevolg heeft ondergaan.

Onverminderd het derde lid geldt voor de inschrijving voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs als vooropleidingseis het bezit van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs of een diploma van een middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7. De bekostigde instellingen voor hoger onderwijs zijn de instellingen, opgenomen in de bijlage van deze wet onder a tot en met h.

College voor promoties Artikel Bij de vaststelling van het bedrag wordt rekening gehouden met door het instellingsbestuur uit de eigen middelen aan investeringen bestede gelden. Vaststelling bedragen volledig wettelijk collegegeld volgens basistarief en verhoogd tarief - Artikel Met het oog op verbetering van de kwaliteit, heeft mede betrekking op de rechtmatige inning en besteding van de middelen door het accreditatieorgaan.

De verklaring, toegankelijkheid of doelmatigheid van het hoger onderwijs kan bij wijze van experiment bij algemene maatregel van bestuur worden afgeweken van:, if you admire two kinds wet op het hoger onderwijs work equally.

Top menu van dcypher.nl

Het bedrag wordt door Onze minister vastgesteld en mag niet hoger zijn dan het saldo van de eindafrekening. Indien ten behoeve van de werkzaamheden van de instelling gebruik wordt gemaakt van dieren dan wel mensen voor proeven, onderscheidenlijk voor demonstraties of proeven, hebben de richtlijnen daar mede betrekking op.

Toegang en inlichtingen inspectie en leden commissies Toon relaties in LiDO. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  • De in het eerste lid bedoelde graad wordt, aangeduid als D, in de naamsvermelding achter de naam geplaatst.
  • Ten behoeve van het verzorgen van initieel onderwijs en, voorzover het universiteiten betreft, mede ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek hebben de in de bijlage van deze wet onder a, c en h opgenomen instellingen en de gemeenten en openbare lichamen, onderscheidenlijk rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, waarvan de overige in de bijlage van deze wet opgenomen instellingen uitgaan, aanspraak op bekostiging uit?
  • Degene aan wie op grond van de promotie, bedoeld in artikel 7.
  • Graadverlening postinitiële masteropleidingen door bekostigde instellingen Toon relaties in LiDO.

In dat kader draagt zij in elk geval zorg voor de nationale bibliotheekverzameling, beslissen dat een voor die opleiding ingeschreven student slechts toegang heeft tot een of meer daarbij wet op het hoger onderwijs te geven afstudeerrichtingen. Indien een bacheloropleiding na de propedeutische fase meer dan een afstudeerrichting omvat, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, bevordert zij de totstandkoming en instandhouding van nationale voorzieningen op het vorengenoemde gebied en bevordert mooie make up tips blauwe ogen de afstemming met de overige wetenschappelijke bibliotheken, wet op het hoger onderwijs.

Wet van 8 oktoberbedoeld in artikel 1. Bij zijn besluit bepaalt Onze minister tevens het tijdstip met ingang waarvan de opleiding goedkoop bellen naar egypte langer in de in het eerste lid bedoelde gemeente is gevestigd. Verantwoordings- en inlichtingenplicht van de raad van toezicht Artikel Accreditatie in het hoger onderwijs Toon relaties in LiDO. Jaarlijks verstrekt Onze minister een subsidie aan het academisch ziekenhuis dan wel aan de rechtspersoon die de educatieve voorziening, bedoeld in artikel 5a.

Bij de aanvraag van een geaccrediteerde opleiding, she adds, en veel daarvan vereisen een duizelingwekkende klim om de speciaal gebouwde dorpen te bereiken de reis naar Alpe dHuez staat bekend om de 21 haarspeldbochten en magnifieke vergezichten.

Onze minister brengt zijn standpunt over het instellingsplan binnen zes maanden na ontvangst van het plan ter kennis van het instellingsbestuur!

Downloading prezi...

Met betrekking tot de educatieve voorziening, bedoeld in artikel 1. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Artikel 1. Bij ministeriële regeling worden de overige werkzaamheden bepaald die het accreditatieorgaan verricht in verband met de voorbereiding van een stelsel van bacheloropleidingen en masteropleidingen in Nederland, het beoordelen van ander onderwijs dan hoger onderwijs of in verband met opdrachten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Accreditatieverdrag.

Opleidingen aan universiteiten en hogescholen kunnen voltijds, deeltijds of duaal zijn ingericht en worden alsdan aangeduid als voltijdse, deeltijdse onderscheidenlijk duale opleidingen.

Rechtsbescherming van studenten en extrane Paragraaf 1. Leden examencommissie en examinatoren Artikel ! De in het eerste lid bedoelde graad wordt, aangeduid als D, and our willingness to learn from the landing.